Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ZenMama.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ZenMama. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en de inhoud van onze diensten aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website die toegankelijk is iedereen is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZenMama is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ZenMama.

Het online coachingstraject van ZenMama én alle content die wordt geplaatst voor alleen Community Plus leden van ZenMama, mag niet met derden gedeeld worden in de breedste zin des woords. Het delen van deze content met anderen, niet betalende klanten van ZenMama, is strafbaar.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ZenMama te mogen claimen of te veronderstellen.

ZenMama streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze zaken te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ZenMama aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ZenMama.com op deze pagina.